brotherhood-icon

Статут Харківського крайового братства апостола Андрія Первозваного

1.0. Загальні положення

1.1. Харківське областне Братство апостола Андрія Первозванного Української Автокефальної Православної Церкви (далі – Братство) – незалежна добродійна та культурно-освітня організація, створена православними християнами для задоволення та захисту їхніх національно-культурних потреб і зацікавлень з метою духовного відродження та євангелізації суспільства, відродження та соціального захисту громад УАПЦ на Харківщині.

1.2. Братство входить до складу Всеукраїнського братства апостола Андрія Первозванного УАПЦ.

1.3. Братство підтримує зв’язки з християнсько-демократичними та християнсько-соціальними партіями, організаціями й об’єднаннями, релігійними, науковими й суспільно-культурними товариствами, Народним Рухом України, іншими демократичними партіями, організаціями й рухами, керуючись принципами демократичного діалогу.

1.4. Братство керується в своїх діях Загальною Декларацією прав людини, Конституцією та чинним законодавством України, цим Статутом та Статутом Всеукраїнського братства апостола Андрія Первозванного УАПЦ.

1. 5. Метою й завданням братства є:
сприяння відновленню благодійницької, місіонерської та виховної діяльності Церкви;
вивчення й відродження національних релігійних традицій, організація з цією метою семінарів, конференцій, фестивалів української християнської культури тощо;
захист свободи сумління, допомога в становленні й розвиткові громад і єпархіяльних структур УАПЦ на Харківщині;
налагодження масової релігійної освіти, відкриття шкіл, гуртків, факультативів, катехитичних курсів;
видання й поширення релігійної літератури, часописів, ведення євангелізаторської й катехитичної роботи через засоби масової інформації, заснування читалень, бібліотек і книгарень;
організація прощ до традиційних християнських центрів України, до Святої Землі, Афону, інших християнських святинь;
співпраця з церковними братствами й іншими організаціями за межами України;
створення при Братстві доброчинних установ, творчих госпрозрахункових підприємств, об’єднань, майстерень і кооперативів.

1. 6. Діяльність Братства провадиться в таких напрямках:
доброчинна;
місійна;
просвітницька;
правозахисна;
господарська.

1.7. Засновником Братства є ініціятивна група віруючих Української Автокефальної Православної Церкви.

2.0. Члени Братства, їхні права й обов’язки

2.1. Членом Братства може бути кожен православний християнин віком понад 18 років, незалежно від національності й статі, котрий дотримується норм християнської моралі та правил благочестя й свідомо бажає своєю активною участю сприяти ідеї духовного об’єднання українського народу в лоні УАПЦ.

2.2. Прийом у члени Братства здійснюється на загальних зборах на підставі особистої писмової заяви про вступ і рекомендації не менш як трьох братчиків. При вступі до осередку сплачується вступний грошовий внесок, розмір якого визначається загальними зборами.

2.3. Кожен член Братства має право :
– брати участь у всіх заходах Братства ;
– обирати й бути обраним до управи Братства;
– вносити пропозиції з питань діяльності Братства до загальних зборів і управи;
– оскаржувати дії управи й членів Братства в керівних органах Всеукраїнського братства апостола Андрія Первозванного;
– отримувати допомогу від Братства;
– вносити пропозиції щодо змін у Статуті Братства;
– вільно виходити з Братства шляхом подання заяви до управи або загальних зборів.

2. 4. Кожен член Братства зобов’язаний:
– дотримуватися правил християнської моралі;
– сумлінно виконувати вимоги Статуту, ухвали загальних зборів і управи;
– брати активну участь у впровадженні в життя цілей і завдань Братства;
– своєю повсякденною працею зміцнювати авторитет УАПЦ й братства апостола Андрія Первозваного;
– своєчасно сплачувати членські внески.

2. 5 Членство в Братстві припиняється:
– за поданою заявою члена Братства;
– якщо член Братства порушує Статут, не виконує постанов і розпоряджень керівних органів Братства, завдає шкоди авторитетові Церкви й Братства. Рішення про виключення може бути прийняте,
– якщо за нього проголосувало більше половини членів Братства.
Таке рішення може бути оскаржене в керівних органах Всеукраїнського братства апостола Андрія Первозваного УАПЦ.

3 Організаційна структура Братства

3.1. Братство входить до Всеукраїнського братства апостола Андрія Первозваного УАПЦ, до керівних органів якого він делегує своїх представників.

3.2. Вищим органом управління Братства є загальні збори його членів, які скликаються щомісяця і є правно чиними за умови присутности 2/3 членів. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів.

3. 3 Загальні збори Братства:
– -обирають управу Братства, заслуховують і затверджують звіт управи наприкінці кожного календарного року або й частіше на вимогу старости Братства, управи або не менш як 1/3 членів Братства;
– розглядають і затверджують щоквартальний план роботи Братства;
– здійснюють прийом і виключення членів Братства;
– затверджують Статут Братства, вносять до нього зміни і виправлення та доповнення;
– встановлюють посади штатних працівників Братства й визначають розміри їхньої платні;
– встановлюють розміри вступнього та щомісячних грошових внесків;
– створюють комісії, секції, навчальні та господарські установи, доброчинні заклади та інші структурні одиниці Братства.

3. 4 Управа Братства складається зі старости, заступника старости, відповідального секретаря, скарбника й голови молодіжної секції. Засідання управи відбуваються щотижня.

3. 5 До компетенції управи належить:
– виконання рішень загальних зборів;
– поточне керівництво діяльністю Братства;
– розробка планів роботи Братства, порядку денного і проектів рішень його загальних зборів;
– репрезентація Братства, виступи з заявами і зверненнями від його імені;
– фінансово-господарська діяльність Братства;
– координація діяльності з керівництвом Всеукраїнського братства апостола Андрія Первозваного УАПЦ, іншими крайовими братствами.

3.6. Староста Братства обирається його загальними зборами терміном на один рік. Староста є повноважним розпорядником Братства, постанови якого є обов’язковими до виконання всіма членами Братства. Дії та рішення старости можуть бути скасовані управою, загальними зборами Братства й вищими керівними органами Всеукраїнського братства апостола Андрія Первозваного УАПЦ. Староста репрезентує Братство у державних органах і організаціях, головує на засіданнях управи.

3.7. Заступник старости допомогає йому у виконанні обов’язків, а в разі відсутности старости переймає на себе його повноваження.

3.8. Відповідальний секретар відповідає за ведення протоколів,облік і збереження документів, розробляє всі вихідні документи Братства.

3.9. Скарбник є розпорядником коштів Братства. У його компетенції є ведення фінансової документації, збір і облік членських внесків та пожертв, оплата поточних витрат на діяльність Братства і платні його штатним працівникам. Скарбник є підзвітним управі й загальні зборам.

3.10. Ревізійна комісія Братства здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Братства, правильністю використання бюджету Братства, перевірку організації роботи з заявами, скаргами й листами. Ревізійна комісія обирається в складі голови, його заступника й секретаря на щорічних звітно-виборних загальних зборах Братства й підзвітна лише загальним зборам.

3.11. Для організації поточної діяльності Братства в передбачених Статутом напрямах створюються на громадських засадах секції та комісії.

3.12. При Братстві діє молодіжна секція, яка об’єднує православну молодь віком до 18 років з врахуванням її правового статусу. Голова молодіжної секції обирається загальними зборами Братства з числа повнолітніх членів Братства терміном на один рік і входить до управи.

4.0. Правний статус Братства

4.1. Харківське обласне братство апостола Андрія Первозваного УАПЦ користується правом юридичної особи, має самостійний баланс, розрахункові й інші рахунки, в тому числі валютні, у банківських установах України та інших країн.

4.2. Братство має власну печатку, штамп, бланки з визначенням свого найменування, друковані органи, а також хоругву й іншу атрибутику.

4.3. Братство має право:
– укладати в Україні та поза її кордонами різні угоди й інші юридичні акти;
– вступати в різні спілки (союзи, асоціації тощо), національні й міжнородні, діяльність яких пов’язана з релігією, культурою, освітою, наукою, охороною прав людини й довколишного середовища;
– орендувати й придбавати у власність нежитлові приміщення, укладати угоди про охорону й використання пам’яток історії й архітектури у встановленому законом порядку;
– виступати як позивач і відповідач у суді, арбітражі, бути повноважним членом у всіх громадських і державних організаціях для вираження інтересів Братства і захисту православних християн.

4.4. Юридична адреса Харківського областного братства: Свято-Дмитрівська церква Полтавський Шлях 44 Харків 61052.

5.0. Кошти та господарська діяльність

5.1. Братство здійснює свою фінансову й господарську діяльність за рахунок позабюджетних коштів на основі самоокупности. Кошти Братства перебувають у його повному розпорядженні й вилученню не підлягають.

5.2. Кошти Братства формуються за рахунок:
– вступних і щомісячних внесків братчиків;
– добровільних пожертв українських і зарубіжних організацій і окремих осіб;
– коштів, успадкованих Братством;
– прибутків і надходжень, пов’язаних із діяльністю Братства на основі цього Статуту.

5.3. Кошти Братства витрачаються на:
– забезпечення катехитичної, благодійної, місійної, видавничої та освітньо-виховної діяльністі;
– финансування програм і проектів, що реалізуються у відповідності до Статуту Братства;
– організаційно-господарські потреби й заходи;
– оплату договірних зобов’язань, заробітної платні штатним працівникам, стипендій і виногород, визначених Братством;
– проведення творчих зустрічей, виставок, концертів, інших культурно-освітніх заходів, наукових конференцій і семінарів;
– надання матеріяльної допомоги клирикам і мирянам Української Автокефальної Православної Церкви, членам Всеукраїнського братства апостола Андрія Первозваного УАПЦ;
– оплату відряджень членів Братства у зв’язку з проведенням заходів, виконанням завдань і доручень його керівних органів;
– інші платежі, не заборонені законодавством.

5. 4 Братство проводить господарську діяльність, спрямовану на благодійні цілі, підвищення релігійності, моралі, освіченості й розвиток духовної культури народу України. Воно може створювати видавництва, книгарні й кіоски для поширення релігійної літератури, засновувати малі підприємства, спільні організації з закордонними партнерами, провадити експортно-імпортні операції для поширення речей церковного вжитку й релігійної літератури, допомоги сиротам, хворим і знедоленим.

5. 5 Братство має право набувати у власність і відчужувати майно. Воно може мати у власності й орендувати будівлі, приміщення, обладнання, техніку, механізми, автомобільний та інший транспорт, може посідати у власності коштовності, акції, цінні папери й інше майно.

6.0. Реорганізація або ліквідація Братства

6.1. Реорганізація Братства може бути проведена згідно з ухвалою загальних зборів Братства, яка прийнята простою більшістю голосів при кворумі.

6.2. Ліквідація Братства може бути проведена згідно з ухвалою загальних зборів Братства,яка прийнята не менш як 2/3 голосів учасників зборів при кворумі, а також в інших випадках, встановлених законодавством.

6.3. Все майно, що залишається після ліквідації Братства, переходить у власність Всеукраїнського братства апостола Андрія Первозваного УАПЦ.