Статут Свято-Дмитрівського доброчинного фонду

1.0. Загальні положення

1.1. Свято-Дмитрівський доброчинний фонд (далі – Фонд) є  громадським  благодійним  фондом, створеним  з метою об’єднання зусиль громадськості для реставрації комплексу (ансамблю) храмових споруд Свято-Дмитрівської церкви м.Харкова.

1.2. Засновниками цього Фонду є фізичні особи.

1.3. Фонд у  своїй діяльності керується Конституцією Укра­їни, чинним законодавством України та законодавством тих дер­жав, де будуть діяти його відділення і цим Статутом.

1.4. Діяльність  Фонду  поширюється  на територію України та інших країн і будується на основі самоврядування.

1.5. Держава  не  несе відповідальності за зобов’язаннями Фонду, а Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями  держа­ви.

1.6. Право прийняття Статуту Фонду та внесення до нього змін і доповнень належить Загальним зборам.

1.7. Юридична адреса Фонду  – Полтавський шлях 44 Харків 61052.

2. Мета, завдання та напрями діяльності Фонду

2.1. Метою Фонду є  реставрація й відновлення автентичних суспільно-культурних функцій комплексу (ансамблю) храмових споруд Свято-Дмитрівської церкви м.Харкова як складової частини історичного середовища Харкова.

2.2. Завдання Фонду:

–         пошук і накопичення коштів для фінансування цих заходів;

–         допомога в здійсненні проєктних і ремонтно-реставраційних робіт при відбудові Свято-Дмитрівської церкви;

–         сприяння доглядові за спорудами храмового ансамблю Свято-Дмитрівської церкви;

–         сприяння розписові й устаткуванню Свято-Дмитрівської церкви відповідно до національних і реґіональних традицій;

–         допомога в утриманні храму та реалізації його культуротворчого потенціялу.

2.3  Для  досягнення  своєї мети й реалізації завдань Фонд у встановленому законом порядку  провадить роботу за такими напрямами:

–         дослідження історії та мистецького значення комплексу (ансамблю) храмових споруд Свято-Дмитрівської церкви;

–         встановлення правного статусу комплексу (ансамблю) храмових споруд Дмитрівської церкви та його окремих елементів;

–         забезпечення фінансування та проведення всіх пошуково-дослідницьких та проектних робіт з реставрації комплексу (ансамблю) храмових споруд Свято-Дмитрівської церкви та його окремих елементів;

–         заснування підприємств зі статусом юридичної особи, прибуток яких використовується у встановленому законом та цим Статутом порядку для досягнення мети фонду;

–         видання релігійної, краєзнавчої, наукової та науково-популярної літератури, прибутки від реалізації якої направляються на виконання мети фонду;

–         створення книготоргівельної мережі для реалізації літератури, що випускається в рамках діяльності фонду.

3.0. Міжнародні зв’язки Фонду

3.1. Фонд може вступати у міжнародні громадські  (неуря­дові) організації, підтримувати прямі  міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, відкривати свої відділення за межами України.

3.2.Фонд здійснює  зовнішньоекономічну  діяльність через створені підприємства  і  госпрозрахункові організації в уста­новленому чинним законодавством порядку.

3.3. Міжнародна  діяльність Фонду  здійснюється на основі використання власних коштів.

4.0. Членство у Фонді

4.1. Членство у Фонді може бути як індивідуальним, так і колективним.

4.2. Індивідуальними членами Фонду можуть бути громадяни України, громадяни інших країн та  особи без громадянства, як і підтримують статутну мету й завдання Фонду та беруть участь у їх реалізації.

4.3. Колективними членами Фонду можуть бути колективи підприємств, організацій,  установ,  громадські організації, релігійні громади України та інших країн, які підтримують статутну мету й завдання Фонду та сприяють їх ре­алізації.

4.4. Члени Фонду мають право:

–         брати участь у реалізації мети й завдань Фонду;

–         користуватися інформаційною мережею Фонду, отримувати інформацію про фінансову діяльність фонду;

–         одержувати фінансову підтримку для виконання мети фонду.

4.5. Члени Фонду зобов’язані:

–         додержуватись вимог чинного законодавства та статутних вимог;

–         виконувати доручення керівних органів Фонду;

–         своєчасно сплачувати вступний та членські внески;

–         сприяти поширенню позитивної інформації про фонд та його мету;

–         сприяти залученню коштів до фонду.

4.6. Розмір вступних та членських  внесків  визначає  Рада Фонду.

4.7. Прийом у члени Фонду здійснює Наглядова Рада Фонду на підставі особистої заяви для індивідуального члена чи за рішенням колективу для колективного.

4.8. Член Фонду має право виходу з нього після письмового попередження про це Наглядової Ради не менше як за два місяці.

4.9. Член Фонду рішенням Ради може бути виключений із членів Фонду за порушення вимог цього  Статуту. Вступний та членські внески не повертаються.

5.0. Керівні органи Фонду

5.1. Вищим керівним органом Фонду є Загальні збори, які скликаються не рідше одного разу на два роки.

5.3. Право участи в Загальних зборах мають усі індивідуальні члени Фонду. Порядок представництва на Загальних зборах колективних членів визначає Наглядова Рада Фонду.

5.4. Загальні  збори є леґітимні, якщо у їх роботі беруть участь не менше, як дві третини  членів  Фонду.

5.5. Кожен делеґат має один голос. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість делеґатів.

5.6. При  ліквідації або реорганізації Фонду, внесенні змін та доповнень до Статуту рішення приймаються не менш двома тре­тинами голосів присутніх делеґатів.

5.7. Загальні збори Фонду:

–         затверджують Статут, вносять до нього зміни та до­повнення;

–         визначають основні напрямки діяльності Фонду;

–         обирають Наглядову Раду, Управу, Президента, ревізійну комісію строком на два роки. Порядок виборів та форми голосування визначаються  рішен­ням Загальних зборів;

–         заслуховують і затверджують звіти Наглядової Ради Фонду, Президен­та, Управи та Ревізійної комісії;

–         розпоряджаються майном та коштами Фонду;

–         приймають рішення про реорганізацію та ліквідацію Фонду.

5.8. У період між Загальними зборами керівним органом Фон­ду є Наглядова Рада, яку обирають Загальні збори.

5.9. Наглядова Рада Фонду складається з Президента, віце-президентів та членів.

5.10. Наглядова Рада Фонду:

–         розробляє та затверджує плани поточної діяльності Фонду;

–         затверджує зразки символіки та іншої атрибутики, печатки;

–         вносить пропозиції на розгляд Загальних зборів Фонду;

–         здійснює  господарське  управління  майном  та коштами Фонду;

–         розглядає будь-які питання діяльності Фонду, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

5.11. Засідання Наглядової Ради Фонду проводяться не рідше одного разу на півроку. Рішення Наглядової Ради Фонду ухвалюються простою більшіс­тю голосів.

5.12. В період між засіданнями Наглядової Ради Фонду управління Фондом здійснює Управа Фонду.

5.10. Склад і повноваження  Управи Фонду визначаються Загальними зборами.

5.11. Президент Фонду здійснює:

–         загальне керівництво роботою Фонду;

–         підготовку Загальних зборів Фонду;

–         керівництво Наглядовою Радою та Управою Фонду;

–         приймає рішення з основних напрямків роботи Фонду;

–         представляє Фонд у стосунках з іншими організаціями та приватними особами;

–         підписує документи від імені Фонду;

–         укладає самостійно без погодження з членами Наглядової Ради договори на суму до 10.000 грн;

–         відкриває рахунки в банківських установах;

–         самостійно, без погодження з членами Наглядової Ради, підписує платіжні документи на суму до 10.000 грн;

–         виконує інші дії за дорученням Загальних зборів.

5.12 Віце-президенти здійснюють:

–         керівництво і координацію робіт за  окремими напрямами діяльності Фонду;

–         керівництво Фондом у разі відсутності Президента за йо­го дорученням та в межах, визначених у дорученні;

–         інші дії за дорученням Ради або Управи Фонду чи Прези­дента.

5.13. Ревізійна комісія здійснює  контроль за:

–         виконанням вимог Статуту, рішень Загальних зборів та Ради;

–         фінансовою та господарською діяльністю фонду;

–         перевіряє своєчасність розгляду скарг, заяв, пропозицій.

5.14. Свої висновки Ревізійна комісія подає на Загальні збори або до Наглядової Ради Фонду.

6.0. Майно і кошти Фонду

6.1. Фонд може мати у власності будинки, споруди, житло­вий фонд, устаткування, обладнання, інвентар, майно культурно-ос­вітнього та  оздоровчого призначення, кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом.

6.2. У власності Фонду можуть також бути видавництва, інші підприємства, благодійні зак­лади, створені  як за рахунок коштів Фонду, так і за дольовою участю Фонду відповідно до його статутної мети  та завдань.

6.3. Кошти Фонду формуються із:

–         вступних і членських внесків;

–         добровільних внесків і пожертв;

–         надходжень  від  виробничої, господарської та видавничої діяльності;

–         інших не заборонених законом надходжень.

6.4. Фонд  володіє, користується  та розпоряджається майном відповідно до своєї мети та завдань.

6.5. Фонд створює фонди та розподіляє кошти відповідно до мети Фонду.

6.6. Створені Фондом установи і організації зобов’язані провадити свою діяльність відповідно до чинного законодавства, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та  вносити  до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством. Про розподіл прибутків вони зобов’язані звітувати перед Фондом.

6.7. Після досягнення мети Фонду та припинення діяльності Фонду майно та кошти Фонду використовуються на благодійні цілі.

7.0. Правовий статус Фонду

7.1. Фонд  набуває статусу юридичної особи з моменту його внесення до державної  реєстрації у  Міністерстві юстиції України.

7.2. Фонд має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в  банківських  установах, печатку  й штампи встановле­ного зразка зі своєю назвою, а також бланки, емблему та іншу атрибутику й символіку, зразки яких затверджуються Наглядовою Радою Фонду й реєструються в установленому законом порядку.

8.0. Порядок припинення діяльності Фонду

8.1. Припинення діяльності Фонду здійснюється шляхом його реор­ганізації або ліквідації після досягнення мети Фонду.

8.2. Реорганізація здійснюється за рішення Загальних збо­рів Фонду.

8.3. Ліквідація Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів або за рішенням суду.

8.4. Майно та кошти, в тому числі в разі ліквідації, не можуть перерозподілятися між членами і використовуються для ви­конання статутних завдань, або на благодійні  цілі, а у випад­ках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спря­мовуються в доход держави.

9.0. Внесення змін і доповнень до Статуту

9.1. Зміни до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів, якщо за них проголосувало не менше 2/3 присутніх делеґатів.

9.2. Зміни в статутних документах реєструються у встановлений законом термін в органі державної реєстрації.