Преподобный Бенедикт Нурсийский

Небесний покровитель

Прп. Венедикт Нурсійський народився в м.Нурсiя провiнцiї Умбрiя в Iталiї. Маючи 16 рокiв, оселився в місцевості Субіяко за сорок миль від Риму і став провадити самотнє життя. Невдовзi довкола прп. Венедикта зiбралося 12 монахiв, які склали першу спiльноту. За ними почали творитися iншi. Прп. Венедикт побудував 12 монастирiв i пiдпорядкував їх центральному монастиреві. На пiвдорозi мiж Римом i Неаполем, у мiстечку Кассiно, на горі утворився головний осередок учнів прп. Венедикта – Монте-Кассiно. 529 р. було укладено устав i правила. Обiти чистоти, вiдмови вiд дочасного майна, послуху настоятелевi доповнені зобов’язанням лишатися в монастирi до смерти. Повсякденне життя визначають богослужiння, молитва й праця, фiзична та iнтелектуальна. Гаслом монахів прп. Венедикта стали слова «Ora et labora» (молися й працюй). 8 годин придiлялося на молитву, стiльки ж на працю й на вiдпочинок. Близько чотирьох годин денно відводилося lectio divina, побожному читанню Святого Письма, коментарів Святих Отців, аскетичних творів. Прп. Венедикт заохочував монахiв до священства через потребу в мiсiонерах. Глава монастиря – настоятель (абат, вiд «авва», учитель). Ченцi обирали його й радилися з ним у всiх важливих питаннях. Але потiм ченцi не могли анi скасувати його рiшення, нi скинути його. Монахів приймали не вiдразу. Спершу давали час для роздуму, потiм тривав рiчний послух, коли ознайомлювалися з правилами, уставом. I вже тодi складалися монашi обiти. Помер Венедикт 14 березня 543 р. У цей день Православна Церква вшановує його пам’ять. Західна Церква проголосила його покровителем Європи.

 

Відомості про бібліотеку

Виставка «Святі князі»

Бібліотекар – п. Марія Ляхова.
Адреса: Свято-Дмитрівська церква Полтавський шлях 44 Харків 61052
Розклад: Неділя 11.00-14.00 Середа 12.00-17.00 Субота 12.00-17.00
Фонди: Кількість книг на 27 березня 2002 р. – 4.705. У фондах бібліотеки – найповніші добірки часописів «Наша віра», «Успенська вежа», інформаційних бюлетенів Аґенції релігійної інформації, Патріярхії Української Автокефальної Православної Церкви, консисторії Харківсько-Полтавської єпархії. Надходять часописи «Вісник» (Українська Православна Церква в Канаді), «Українське Православне Слово» (Українська Православна Церква в США), «Парафіяльна газета» (Римcько-Католицька Церква в Україні). Кількість читачів на 27 березня 2002 р. – 352.

 

Історія бібліотеки

1 січня 1996 р. –
указом ч.1 утворено Харківську єпархіяльну бібліотеку. Бібліотекарем призначена Лідія Андрійко.
21-22 січня 2000 року –
богословська конференція “Спадщина, яка нас єднає: Прп. Венедикт Нурсійський у загальноєвропейській християнській спадщині».
23 січня 2000 р. –
указом ч. 3 Харківській єпархіяльній бібліотеці надано ім’я прп. Венедикта Нурсійського.
3 березня 2000 р. –
статут Бібліотеки прп. Венедикта Нурсійського зареєстровано в Ленінському районі м.Харкова.
24 травня 2000 р.
померла перший бібліотекар Лідія Андрійко.
13 липня 2000 р. –
указом ч. 24 бібліотекарем призначена Валентина Бекетова.
3 листопада 2001 р. –
почав працювати щомісячний богословсько-культурологічний семінар з патристики “Шлях Отців”.
1 квітня 2006 р. –
указом ч. 5 бібліотекарем призначена Лілія Воєвода.

 

 

СТАТУТ
Бібліотеки ім. прп. Венедикта Нурсійського

1.0. Загальні положення

1.1. Бібліотека ім. прп. Венедикта Нурсійського, що надалі іменується «Бібліотека», є публічною культурно-освітньою та науковою установою м. Харкова з питань бібліотечного та інформаційно-бібліографічного забезпечення священнослужителів, церковнослужителів та мирян Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви (оновленої) – далі УАПЦ (о), – єпархіяльним книгосховищем релігійної літератури.
1.2. Бібліотека створюється Консисторією (єпархіяльним управлінням) Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) відповідно до статуту Консисторії, як дочірня установа єпархії, з метою задоволення духовних потреб клиру і мирян через знайомство з книгами, часописами, відеофільмами, аудіоматеріалами та іншими інформаційними джерелами, які накопичуються і зберігаються в фондах бібліотеки.
1.3. Бібліотека керується в своїй діяльності наукою Святого Євангелія, православними догмами і канонами, Статутом Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви (оновленої), указами єпархіяльного архиєрея Харківсько-Полтавської єпархіі УАПЦ (о), Конституцією України, чинним законодавством України та цим Статутом.
1.4. Бібліотека веде свою діяльність з врахуванням наказів та інструкцій Міністерства культури України, Харківського обласного управління культури та інших інформативних документів.
1.5. Бібліотека використовує в своій роботі досвід аналогічних бібліотек, які існують при духовних центрах, церквах і монастирях.
1.6. Бібліотека обслуговує клир і мирян, що за родом своєї діяльності потребують використання релігійної літератури і проживають у реґіоні, що належить до канонічної території Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о), а також студентів богословських шкіл Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ.
1.7. Бібліотека сприяє поширенню християнської православної віри, налагодженню толерантних стосунків між різними християнськими конфесіями, духовному зростанню східних українців, підвищенню їх духовного і культурного рівня.
1.8. Бібліотека працює в контакті з бібліотеками та органами інформації інших систем і відомств України та інших держав згідно договорів про співробітництво.
1.9. Бібліотека веде міжнародний книгообмін з бібліотеками інших країн та укладає договори про співробітництво.

2.0. Юридичний статус

2.1. Бібліотека підпорядкована безпосередньо Консисторії Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о), є самостійною установою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнові й особисті немайнові права, бути позивачем й відповідачем у суді.
2.2. Бібліотека має самостійний баланс, розрахунковий рахунок (у тому числі валютний) в банківських установах, користується правами юридичної особи, має свою печатку з власною назвою і релігійною символікою, штамп і бланки встановленого зразка з релігійною символікою, емблему,
2.3. Юридична адреса бібліотеки: Свято-Дмитрівська церква Полтавський Шлях, 44 Харків 61052.
2.4. Зміни й доповнення до Статуту бібліотеки вносяться Консисторією Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о).
2.5. Припинення діяльності бібліотеки здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.
2.6. Реорганізація та ліквідація бібліотеки проводиться за рішенням Консисторії Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) або за рішенням єпархіяльного собору Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о).
2.7. В разі припинення діяльності бібліотеки книжкові фонди, кошти та інше майно переходять у власність консисторії Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о).

3.0. Основні завдання та напрямки діяльності

Основними завданнями бібліотеки є:
3.1. Сприяння розвиткові духовного й інтелектуального потенціалу кожної людини і суспільства в цілому, максимальне забезпечення потреб священнослужителів, церковнослужителів та мирян релігійною літературою, поширення відомостей про релігійні видання.
3.2. Сприяння духовному, моральному та естетичному вихованню студентів духовних і світських вищих та середніх закладів, учнів технікумів, середніх шкіл.
3.3. Забезпечення формування та функціонування фонду з релігійної літератури, створення повноцінного інформаційного та довідкового апарату, створення умов для широкого використання релігійної літератури читачами.
3.4. Пропаганда здорового способу життя, проведення санітарно-просвітницької роботи на засадах християнської моралі з метою профілактики алкоголізму, наркоманії, паління тютюну, захворювань на СНІД.

4.0. Функції бібліотеки

Для виконання вищезазначених завдань Бібліотека
4.1. Комплектує фонди вітчизняними та зарубіжними друкованими виданнями релігійної літератури, неопублікованими та іншими матеріалами; здійснює оперативне придбання релігійної літератури, виданої як в Україні, так і в інших державах.
В установленому порядку одержує обов’язковий примірник релігійної літератури, виданої в Харківсько-Полтавській єпархії УАПЦ (о), поповнює фонди через бібліотечні колектори, книжкові та спеціальні крамниці, а також приймає від читачів та організацій літературу в дар. Веде книгообмін з бібліотеками та іншими установами України та зарубіжних країн, відбір і прийом літератури на депозитарне зберігання.
4.2. Здійснює наукову бібліотечну обробку документів, розкриває їх за допомогою системи каталогів і картотек Бібліотеки та інформаційно-бібліографічних видань.
4.3. Забезпечує зберігання та раціональне використання бібліотечних фондів.
4.4. Організує диференційоване обслуговування читачів та абонентів. Надає їм для користування книги та інші види видань із своїх фондів, фондів інших вітчизняних і зарубіжних бібліотек, одержаних по вітчизняному та міжнародному міжбібліотечних абонементах, каталоги і картотеки, різні види бібліотечно-бібліографічних послуг. Веде широку пропаганду релігійної літератури і основ бібліотечно-бібліографічних знань серед читачів.
4.5. Здійснює довідково-інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, релігійних установ, організацій. Складає і видає бібліографічні посібники науково-допоміжного і рекомендаційного характеру.
4.6. Проводить науково-дослідну роботу з питань історії релігійної книги, бібліотекознавства, бібліографознавства. Організує впровадження результатів наукових досліджень у практику аналогічних бібліотек, вивчає їх ефективність, публікує наукові статті.
4.7. Виявляє та розробляє прогресивні методики та методи організації діяльності церковних бібліотек і бібліотечних працівників.

5.0. Структура, штати кошти

5.1. Бібліотека створена указом єпархіяльного архиєрея Харківсько-Полтавської єпархії  УАПЦ (о).
5.2. Структура і штат Бібліотеки розробляються з урахуванням завдань і функцій, передбачених цим Статутом, і затверджуються в установленому порядку.
5.3. Бібліотека здійснює свою діяльність за рахунок коштів Консисторії Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о), доброчинних внесків та пожертв установ і громадян України, іноземних держав і інших не заборонених законом надходжень, спеціальних коштів, орендної плати за використання приміщень Бібліотеки державними та громадськими установами.
5.4. Бібліотека володіє, користується та розпоряджається з правом власності коштами, майном відповідно до своєї мети та завдань.
5.5. Бібліотека має право:
– одержувати обов’язковий примірник релігійної літератури від видавництв Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о);
– купувати найбільш цінні релігійні видання і рукописи у приватних осіб;
– залучати позаштатних співробітників для здійснення наукових перекладів зарубіжних видань;
– поновлювати друковані твори шляхом безпосередньої купівлі, друкувати і розповсюджувати як за плату, так і безкоштовно, свої видання;
– безплатно одержувати грошові внески і матеріальні цінності, в тому числі книги, приміщення, обладнання, транспортні засоби з благодійних та інших громадських фондів, від державних і громадських підприємств і організацій, окремих громадян;
– кооперувати на договірних основах цінності і громадські кошти з іншими підприємствами, організаціями, установами соціально-культурної сфери;
– за згодою Консисторії Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) передавати матеріальні цінності і кошти іншим організаціям, що виконують роботи або надають послуги Бібліотеці та її структурним підрозділам;
– кооперувати на договірних основах цінності і громадські кошти з іншими підприємствами, організаціями, установами соціально-культурної сфери;
– розподілити кошти на потребу колективу самостійно у відповідності з кошторисами, схваленими Консисторією Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) і затвердженими завідувачем Бібліотеки.
– передавати іншим організаціям, надавати безкоштовно у тимчасове користування інвентар та інші матеріальні цінності і ресурси, а також списувати їх з балансу в установленому порядку, якщо вони зношені або морально застарілі.
5.6. Бібліотека згідно з діючим законодавством України звільняється від усіх платежів до бюджету.

6.0. Керівництво Бібліотекою

6.1. Бібліотеку очолює завідувач. Завідувач призначається на посаду і звільняється з неї указом єпархіяльного архиєрея Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о).
6.2. Завідувач керує Бібліотекою згідно з церковними канонами й чинним законодавством України, здійснює всі права і обов’язки згідно з завданнями, що покладені на бібліотеку, несе відповідальність за діяльність Бібліотеки, збереження матеріальних цінностей, дотримання фінансової дисципліни.
6.3. Завідувач формує структуру Бібліотеки, призначає заступників, головного бухгалтера, завідувачів структурних підрозділів, затверджує штатну структуру і розклад роботи.
6.4. Завідувач Бібліотеки має право:
– самостійно вирішувати питання діяльності Бібліотеки за виключенням питань, віднесених Статутом до компетенції інших органів управління;
– без доручення діяти від імені Бібліотеки, представляти її інтереси в усіх організаціях, органах влади та управління;
– розпоряджатися, згідно з чинним законодавством, грошовими та матеріальними цінностями Бібліотеки; укладати договори, відкривати рахунки в установах банків та інші рахунки, видавати накази, розпорядження, обов’язкові для всіх співробітників Бібліотеки, приймати на роботу та звільняти працівників Бібліотеки;
– проводити підбір і використання кадрів, використовувати контрактну систему найму окремих категорій працівників;
– проводити перевірки діяльності Бібліотеки та вживати заходи для виправлення виявлених недоліків;
– використовувати засоби заохочення співпрацівників Бібліотеки до співпраці.
6.5. Завідувач Бібліотеки забезпечує:
– високий рівень довідково-інформаційної та бібліографічної роботи;
– господарчу діяльність Бібліотеки, в тому числі матеріально-технічне постачання, обладнання сучасною апаратурою, своєчасне проведення ремонту;
– планово-фінансову діяльність, формування та використання згідно з кошторисом фондів економічного розвитку, матеріального стимулювання.
6.6. При Бібліотеці створюється Науково-методична рада на правах дорадчого органу. В своїй роботі рада керується цим Статутом та «Положенням про Науково-методичну раду Бібліотеки прп. Венедикта Нурсійського», затверджену єпархіяльним архиєреєм Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о).
6.6.1. До складу Науково-методичної ради входять завідувач Бібліотеки, заступник завідувача, завідувачі відділів, головні спеціалісти, представники Консисторії Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о), духовенства.
6.6.2. Науково-методична рада обговорює стан і перспективи діяльності Бібліотеки і виносить рішення. Рішення Науково-методичної ради вступають в силу після затвердження їх єпархіяльним архиєреєм Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о).
6.7. Бібліотека здійснює оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності, веде статистичний облік та подає звіти у встановленому порядку.
6.8. Органи влади та посадові особи можуть давати Бібліотеці вказівки тільки у відповідності до своєї компетенції, встановленої чинним законодавством та договорами з бібліотекою.